Mallar

Här samlar vi mallar som kan underlätta livet för asylsökande och arbetet för ideella flyktingstödjare.

Fullmakt

Att representera någon som ombud innebär att man kan skriva under dokument för personens räkning och även prata med myndigheter i personens ställe, exempelvis för att begära ut handlingar. För att agera ombud krävs en fullmakt.

Begära handlingar

Handlingar i asylärenden kan begäras från svenska myndigheter. Alla myndigheter har inte alla handlingar. Migrationsdomstolens domar kan alltid begäras ut, och erhållas via e-post, genom domstolens hemsida. Då får man också Migrationsverkets beslut, som ligger som bilaga till domen. Det behövs ingen fullmakt för att begära ut detta. Här är beställningssidan för migrationsdomstolen i Malmö. Andra handlingar, exempelvis asylutredningen, kan begäras från Migrationsverket genom följande mall. Sökandens offentliga biträde har även alla handlingar och ska lämna ut dessa på uppmaning av sökanden.

Hinder mot verkställighet

Om det uppkommer nya omständigheter som innebär att ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut bör stoppas kan man påtala detta för verket genom att anmäla hinder mot verkställighet.

Läkarintyg

För att läkarintyg ska utgöra stark bevisning krävs att de följer vissa regler. Det är exempelvis viktigt att den som utfärdar intyg förhåller sig objektiv och skriver intyg utifrån sin yrkesroll. Att  skriva att en utvisning vore moraliskt fel, eller skulle strida mot Barnkonventionen, är inte bra. Bättre är att förklara varför den vård som kan erhållas i Sverige är nödvändig för liv eller leder till en långvarig och påtaglig förbättring, samt att detaljerat förklara de medicinska konsekvenserna av utebliven vård.

Socialstyrelsens föreskrifter för utfärdandet av läkarintyg innehåller den ursprungliga SOSFS 2009:25 (se nedan) och dess ändringsförfattningar. Föreskrifternas viktigaste bestämmelser hittas under rubriken ”Utformningen.”

SOSFS 2005:29 är den ursprungliga utgåvan av Socialstyrelsens föreskrifter för utfärdandet av läkarintyg. I slutet av dokumentet ligger även en behändig mall.

Blankett 244011 är Migrationsverkets mall för läkarintyg. Intyg skrivna enligt mallen lever upp till Socialstyrelsens riktlinjer. Om ett läkarintyg utfärdas enligt denna mall är det viktigt att man inte missar att utförligt beskriva konsekvenserna av utebliven vård, något som bara nämns översiktligt i mallen.

Att skriva intyg om psykiskt hälsotillstånd i flyktingärende är ett dokument, framtaget av Rosengrenska Stiftelsen, som ger flera konkreta råd till den som ska skriva.

Annonser